Trang Chủ Hệ Thống Trang Bị

Hệ Thống Trang Bị

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua rương trang bị tại NPC trang bị - Phượng Tường Phủ

 

II.Hình ảnh rương trang bị và trang bị

  • Sử dụng lệnh bài trang bị để mua trang bị tại NPC

Công Thức Ghép

Hình ảnh trang bị

Trang Bị Anh Hùng

500 Mảnh Ghép Trang Bị Cùng Loại + 500v Bạc Thường

Trang Bị Kim Long

1000 Mảnh Ghép Trang Bị Cùng Loại + 1 Trang bị Anh Hùng cùng loại + 5000v bạc thường

Trang Bị Long Hồn

3000 Mảnh Ghép Trang Bị Cùng Loại + 1 Trang bị Kim Long cùng loại + 5000v bạc thường

Trang Bị Sử Thi

5000 Mảnh Ghép Trang Bị Cùng Loại + 1 Trang bị Long Hồn cùng loại + 5000v bạc thường

Trang Bị Truyền Thuyết

10000 Mảnh Ghép Trang Bị Cùng Loại + 1 Trang bị Sử Thi cùng loại + 1 Ức bạc thường

Trang Bị Trấn Thiên

20000 Mảnh Ghép Trang Bị Cùng Loại + 1 Trang bị Truyền Thuyết cùng loại + 1 Ức bạc thường

 

  • Sau khi có Trang bị Trấn Thiên nâng thuộc tính cho Trang bị tại NPC Trang bị ở Thành Chính.
  • Nâng cấp thất bại sẽ bị hạ cấp

Option thần sa

Xu

Tiền Du Long

Tỷ lệ Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 5 100 100%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 5 100 50%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 5 100 30%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 5 100 10%

Lưu Ý: 

  • Mở rương nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại
  • Lệnh bài trang bị có thể thu thập từ Code khuyến mãi + các hoạt động ingame
  • Mở rương cấp cao hơn cần 1 trang bị cấp thấp hơn tương ứng
  • Các trang bị có thể đổi hệ tại NPC Trang Bị ở thành chính. Tiêu Phí: 300 Xu.